Spendenübergabe an den Arbeitskreis Asyl (AK Asyl)